шаблон магазина joomla 3
Здесь бесплатные шаблоны Joomla 3.
Новые Joomla 3 шаблоны.

Storitve

 • VODENJE POSLOVNIH KNJIG
  uvajanje v poslovanje, v primeru uporabe Gostovanja tudi uvajanje v program z ustreznimi nastavitvami in izpisi,
  vodenje poslovnih knjig za vse pravne osebe (d.o.o., d.n.o., d.d., zavodi, društva, …) in samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno), v skladu z zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi,
  analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
  analitično knjigovodstvo (stroškov in prihodkov; stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
  analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije,
  izdelava glavne blagajne,
  obračun obresti (realnih, revalorizacijskih, zamudnih, …),
  izpisi odprtih postavk,
  izpisi opominov,
  materialno knjigovodstvo,
  priprava kompenzacij, cesij, asignacij,
  vodenje trgovske evidence,
  plačilni promet.


 • SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL
  obračun DDV,
  poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS.
  izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb, izkazov denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube,
  izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
  konsolidirani računovodski izkazi za kapitalsko povezana podjetja,
  pomoč pri izdelavi poslovnega poročila,
  izdelava letnega poročila in sugestije za prihodnje,
  izdelava obrazcev za ZPIZ (M4).

 • OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV
  obračun plač in prispevkov,
  obračun regresa,
  obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov…,
  svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
  pošiljanje podatkov dohodnine DURS‐u in priprava poročil

 • SVETOVANJE NA PODROČJU DAVKOV IN PRISPEVKOV
  preventivni davčni pregledi,
  davek od dohodkov pravnih oseb,
  dohodnina,
  način odmere davka,
  davek na dodano vrednost,
  socialni prispevki in
  drugo.

 • PRIPRAVA E-IZVRŽB
  priprava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
  priprava ugovorov na izvršbe.

 • FINANČNE STORITVE
  iskanje in svetovanje pri plasiranju finančnih sredstev,
  priprava dokumentacije za pridobitev kreditov.

 • SVETOVANJE NA PODROČJU FINANC
  posredovanje in pomoč pri iskanju in izbiri ustreznih virov financiranja,
  finančne analize, finančno planiranje in kontrola,
  sanacija prezadolženosti.

 • SVETOVANJE MANAGEMENTU
  profesionalizacija vodenja malega podjetja,
  uvajanje poslovno informacijskih sistemov,
  priprava predinvesticijskih študij in investicijskih elaboratov,
  sanacija in preobrat v poslovanju podjetja,
  reševanje poslovnih kriz.

 • ANALIZE POSLOVANJA IN NAČRTOVANJA
 • IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN INVESTICIJSKIH ELABORATOV